Programme du MCI – (Onafhankelijke burgerbeweging) pour nos amis néerlandophones

Opgericht door David Kyriakidis, de MCI-groep is een verzamelpunt voor iedereen die wil deelnemen aan de beslissingen van de gekozen vertegenwoordigers.
Het doel is om dicht bij de burgers te zijn op alle gebieden van het gemeenschapsleven.
De MCI groep streeft naar respect voor de rechten en ambities van de hele bevolking.
De MCI groep is niet verbonden aan een politieke partij.
We rekenen op jou om de mentaliteit en de toekomst van onze stad te veranderen.

JEUGD EN JONGE KINDEREN
– Gratis WIFI in alle gemeenschappelijke structuren.
– Oprichting van een jeugdbeweging om de integratie van jongeren uit alle sociale klassen te bevorderen, hun opleiding te vervolmaken en in de gemeenschap te leren leven door middel van activiteiten op basis van “samenleven”.
– Grote of kansarme gezinnen helpen om kinderen toe te laten tot een club (lidgeld).
– Web gevaar : preventie van pesten en geweld op scholen versterken.
– Promoten van toegang voor zoveel mogelijk mensen tot Cultuur en workshops.
– Hervorming van de vakantiekampen.
– Zorgen voor een discrete locatie voor gezinsplanning.
– Versterking van de steun voor eenoudergezinnen en/of een lage sociaaleconomische status.
– Oprichting van een ondersteuningsstructuur en toezicht op jongeren : platform voor uitwisseling, wedstrijden, …
– Herstellen van de “Tournuit des Grands Ducs”.
– Ondersteuning voor artistieke en ambachtelijke creativiteit. (Straatkunst).
WONING
– Herstel van de privé woningen.
– Vechten tegen krot en verlaten woningen.
– Bouwen van sociale woningen in dorpen.
– Versterken van de steun aan particulieren voor milieuvriendelijke investeringen.
– Herbeoordeling en aanpassing van de gemeentelijke reglement stedebouwkunde.
– Bouwen van intergenerationele woningen.
WERKGELEGENHEID
– Opleidingen voor de werkzoekende van de entiteit.
– De bedrijventerreinen van Waasten en Neerwaasten plannen om ze aantrekkelijk en werkzoekenden te maken, vooral met lage kwalificaties. De aankomst van de lokale bevolking aan te moedigen.
– De werkgevers bewustmaken om lokaal personeel aan te werven.
– Bevordering van lokale bedrijven en personeel voor bouwwerkzaamheden en renovatie van openbare gebouwen (rusthuizen, sporthallen, …).
MILIEU
– Volledige studie van de overstromingsgebieden en realisatie van een regenwaterbufferzone.
– Creatie van groene ruimtes, wandelingen en ontspanningen plaatsen. Biodiversiteit promoten.
– Vechten tegen ongemakken. Wat de verslechtering van wegen en signalering betreft, stellen wij een app voor om onbruik objecten, gênante graffiti en het vuil in real time te melden. Verhoging van de boetes.
– Werken aan La Douve : correctie aan de rivierbedding, verstandig gebruik van dammen en het bouwen van een dijk.
– Ontwikkeling en constructie van stormbekkens om overstromingen tegen te gaan door elektronische controle ervan. Creatie van een preventiedienst.
– Gratis verzameling van grof huisvuil eenmaal per maand voor iedereen.
– Behoud van uiterwaarden zoals de Morte Lys te Komen.
– Gedeeltelijke belastingvrijstelling voor voorbeeldig milieugedrag.
– Herstel van tekortkomingen in de saneringen van de entiteit.
– Creatie van hondenparken.
ONDERWIJS
– Het leren van het Nederlands op het basisonderwijs benadrukken.
– Jongeren bewust maken van de gevaren van de weg, intimidatie, geweld en drug.
– EHBO cursussen geven op basisscholen.
– Projecten promoten tegen analfabetisme.
– Bewustmakingscampagnes in scholen over het sorteren van afval en gezond eten.
MOBILITEIT
– Systematische onderhoud van de wegennet.
– Rehabilitatie van secundaire wegen.
– Opvolging van het herstellen van trottoirs en vergemakkelijken van de bereikbaarheid van alle openbare ruimtes en gebouwen voor mensen met beperkte mobiliteit, senioren, mindervaliden en ziekten.
– De afwerkingen van de werken versnellen.
– Pendelbusdienst aan 1 euro : het verkeer van werknemers aan te moedigen en burgers in staat te stellen om naar belangrijke afspraken toe te gaan (dokters, stadhuis, opleiding, werk).
– Creatie van een parkeerterrein om het centrum van Ploegsteert te ontstoppen tijdens festiviteiten of sportevenementen.
– Fietsvoorzieningen controleren (paden en fietspaden) in een veilige omgeving.
– Creatie van een wegenplan : cel bestemd voor de waarneming van het wegennet.
FINANCIEN
– Afschaffing van dubbele belastingen.
– Daling van de PB door te zorgen voor een begrotingsevenwicht.
– Subsidies van vzw en sportclubs die naar boven zijn herzien na analyse.
– Gemeentelijke hulp en ondersteuning voor behoeften aan sportinfrastructuur.
SOCIAL
– Oprichting van een centrum voor gezinsplanning te Waasten, Ploegsteert en Le Bizet om lange verplaatsingen te vermijden.
– Een reizende bibliotheek (Bibliobus).
– Verstek de samenwerking en communicatie tussen de verschillende sociale structuren zoals het OCMW.
– Een meer discreet vestiging vinden voor de voedselbank.
– Systematische controle van de inhoud van pakketten, hun distributie en vervaldata.
– Het buurtleven aanmoedigen , door buren solidariteitsacties voor te stellen.
– Informatie ontwikkelen voor de burgers over de verschillende hulpmiddelen die de entiteit voorstelt.
– Gratis voor de organisatoren van de festiviteiten van de stad.
– Verbetering van de thuishelp en mobiliteitsdienst voor mensen met een handicap (groepswinkelen, rommelmarkten, carpoolen, enz …).
– Organisatie van een draaiende thé dansant in de entiteit.
– Een reizende truck met lokale producten om de wegen ver van de centra te bedienen.

VEILIGHEID
– Toename van het aantal bewakingscamera’s, vooral rond scholen.
– Installatie van intelligente openbare verlichting, type dimmen, die kan lijden tot 50 à 80 % besparingen. Bovendien bevordert het openbare veiligheid en stimuleert de openbare ruimtes.
– Oprichting en opleiding van preventie- en nabijheidsfunctionarissen om het veiligheidsklimaat te helpen versterken en de burgers bij hun stappen.
– Ontwikkeling van de bestaande PLP’s.
– Een software ter beschikking stellen van de burgers zodat ze rechtstreeks contact kunnen opnemen met de autoriteiten voor het melden van problemen met weg- en onlustgevoelens.
– Versterk de straatopvoeders.
– Versterk het contact tussen burgers en de lokale politie door middel van voetgangerspatrouilles.
– Bestrijding van drugs en alcohol, versterking van preventie en doelwitonderdrukking op risicogebieden.
– Verbeter de netheid in openbare ruimtes en het regelmatig onderhoud van de gemeenschappelijke infrastructuur.
– Laattijdig maaien : het maaien op 15 meter van de oversteekplaatsen onderbreken.
– LED-paneel bij 50 km/u bij alle ingangen van de entiteit.
LOKAAL BESTUUR
– Minimum een jaarlijkse vergadering in elke oude gemeente voor voorontwerpen voor te stellen.
– Opstelling van borden voor buurtschappen van de entiteit.
– Transparantie in de toewijzing van banen binnen gemeentelijke structuren.
– Burgeroverleg over alle gemeenschappelijke beslissingen (videotranscript van gemeenteraden).
GEZONDHEID
– Ontmoeting, ondersteunings- en spreekruimtes voor langdurig patiënten voorstellen.
– Oprichting van een speelplein voor mensen met een handicap (schommel geschikt voor rolstoelen, …).
PROJECTEN
– Het verkrijgen van een bewoonerkaart voor de blauwe zones per woning.
– Het gemeenschappelijk plan over overstromingen herbekijken.
– Onze boeren ondersteunen door markten met lokale producten aan te bieden.
– Een nieuwe gemeenschappelijk depot en technische dienst opbouwen met meer geschikte apparatuur voorzien.
– Creatie van recreatiegebieden voor jongeren en speelpleinen voor kinderen in elk dorp.
– Uitvoering van sanering werkzaamheden.
– Verbouwen van het arsenaal van Waasten in een receptieruimte op de gelijksvloer en in een museum op de eerste verdieping.
– Verbouwen van het arsenaal van Ploegsteert in een receptieruimte.
– Verbod op transit vrachtwagens in stadcentra met systematische camerabewaking.
– Herziening van de hele toeristische informatie van de entiteit.
– Creatie van een crisiseenheid om uitzonderlijke toestanden aan te pakken (koude, storm, …)
– Creëren van een ludieke en interactieve toeristische route te voet en met de auto.
– Concerten organiseren.
– Rehabilitatie van de MJC-atletiekbaan + toegang voor burgers.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

− 5 = 3